TSXASZ200 Electric PLC I/O Module Modicon TSX Micro 2 x I/O, 0, 20 mA.

TSXASZ200 -DATASHEET