SC05-1A1B/240 FUJI SC-05 AC220/240V 1A1B CONTACTOR 1N/O+ 1N/C AUX (5.5KW AC3 380/440V).